All for Joomla All for Webmasters
014 21 33 28 Maandag - Vrijdag 08:00 - 17:00 Industrielaan 4, 2250 Olen
Eigen calculatie- en engineeringdienst
Voor elk project een installatie op maat
Totaalconcept

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Langewouters

1. Bestelling

Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.
Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord en na
vergoeding van de reeds gemaakte kosten.

2. Facturatievoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30
kalenderdagen na factuurdatum.
Tenzij het een eenmalige levering van een goed betreft, vindt onze facturatie maandelijks plaats
volgens de reeds uitgevoerde werken. Indien Langewouters moet factureren volgens vorderingsstaat,
zal deze door de klant nagekeken worden binnen de 7 kalenderdagen. Zonder tegenreactie binnen de
7 kalenderdagen wordt een vorderingsstaat automatisch als goedgekeurd beschouwd. Opmerkingen
op vorderingsstaten moeten gestaafd worden met de nodige bewijzen. De termijn van goedkeuring
van een vorderingsstaat zit mee vervat in de betalingstermijn van het factuur.

3. Wanbetaling

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van
rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest
van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 100 euro. Elke wanbetaling
brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Langewouters het recht, na
ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige of lopende leveringen/diensten op te schorten, hetzij
de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

4. Termijnen

De uitvoerings‐ en leveringstermijnen zijn indicatief en zullen zo veel mogelijk worden gerespecteerd.
Elke vertraging in hoofde van de klant in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen (zoals zijn
redelijk verwachtbare medewerking, de overhandiging of goedkeuring van documenten, de
mededeling van informatie, de inspecties, enz.) of enig uitstel van de termijnen niet te wijten aan
Langewouters zal aanleiding geven tot een rechtvaardige herziening van de termijnen en
desgevallend, een prijsaanpassing ten einde rekening te houden met Langewouters gepaste
bijkomende kosten, overhead, hermobilisering en (verlies van) winst ten gevolge van de klant zijn
gebrek of dergelijk uitstel. Deze kosten, overhead, hermobilisering en verlies van winst zullen
gefactureerd worden aan de klant naarmate deze door Langewouters gedragen/opgelopen worden en
betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

5. Leveringen

De klant dient de geleverde goederen en/of diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken
moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een
aangetekend schrijven aan Langewouters worden gemeld. Na die termijn staat Langewouters enkel
nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd
zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Langewouters de
gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt Langewouters uiterlijk binnen de 7
kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen
gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het
gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant
niet op.

6. Bereikbaarheid, plaats en tijd

De klant dient te zorgen dat de goederen en/of de diensten door Langewouters op een normale
manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het
overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats.
Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen,
bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Langewouters te vergoeden.

7. Garantie

De garantieperiode voor gebreken bedraagt 12 maanden vanaf de datum van levering. Na deze
periode is Langewouters niet meer verplicht gevolg te geven aan enige eis van welke aard ook die is
gebaseerd op de garantie. Langewouters zal niet aansprakelijk zijn voor een gebrek 1) indien de klant
of derde aan de geleverde goederen en/of diensten wijzigingen of herstellingen heeft uitgevoerd
zonder schriftelijke toestemming van Langewouters, 2) indien de klant niet onmiddellijk alle nodige
maatregelen heeft genomen om de schade te beperken die door een gebrek wordt veroorzaakt, 3)
indien de klant Langewouters belet een gebrek te verhelpen, 4) indien de klant de goederen en/of de
diensten gebruikt voor enig ander doel dan het doel waartoe de goederen en/of de diensten waren
bestemd, 5) indien de klant naliet de door Langewouters verschafte verbeteringen aan te brengen en
in te lassen die dat gebrek verhelpen, 6) indien het gebrek het gevolg is van normale slijtage en
verbruiksgoederen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is Langewouters niet gehouden tot
welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons
geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van
Langewouters is beperkt tot éénmaal het bedrag van de bestelling van de geleverde goederen en/of
diensten of 100.000 euro, welk bedrag het laagste is. In geen geval kan Langewouters worden
aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten,
verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of
gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Langewouters draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelde, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De
klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

9. Eigendomsoverdracht

Goederen blijven de eigendom van Langewouters tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en
interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed
integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van levering van het goed.

10. Beëindigingsbeding

Het niet respecteren van gelijk welke verplichting in hoofde van de klant geeft Langewouters het recht
om het contract te beëindigen, van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst, indien de klant,
ondanks een schriftelijke kennisgeving via aangetekende brief met ontvangstbewijs, niet verhelpt aan
de situatie binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van voormelde brief. Langewouters heeft dan
bovendien eveneens het recht om de reeds geleverde hardware/software terug te nemen, om
betaling te vragen van geleverde diensten en niet teruggenomen hardware/software en
schadevergoeding te vragen voor de geleden schade en om uit dien hoofde ten minste en zonder
afbreuk aan het recht van Langewouters om hogere schadevergoedingen te vragen, reeds de gestorte
bedragen te behouden of, wanneer er geen of een kleiner voorschot is betaald, 20% van de waarde
van de bestelling als schadeloosstelling in rekening te brengen. Dit is eveneens van toepassing in geval
van totale of gedeeltelijke annulering van de bestelling op eenzijdige beslissing van de klant voor welk
motief dan ook.

11. Vertrouwelijkheid

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de geleverde goederen en/of diensten zullen op elk
moment de enige en exclusieve eigendom van Langewouters blijven en kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Langewouters. De partijen
zijn gedurende 7 jaar vanaf de communicatie van de informatie aan deze verplichting gebonden. Deze
verplichting geldt niet voor vertrouwelijke informatie 1) die openbaar bekend is op het moment van
de mededeling ervan of die openbaar bekend is geworden na de mededeling ervan zonder dat dit te
wijten is aan de geadresseerde, 2) waarvan de geadresseerde regelmatig kennis heeft genomen op het
moment dat de informatie is verstrekt of 3) die op een legitieme manier aan de geadresseerde is
medegedeeld door bevoegde derden die niet aan geheimhouding zijn gebonden.

12. ingebruikname installatie

Na de levering van de te leveren goederen of de indienststelling waar deze voorzien zijn in de offerte,
welkeen eerst is, verzoekt Langewouters de klant om oplevering. Hierover wordt een proces‐verbaal
opgesteld dat door een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de klant is ondertekend. Op dit
tegensprekelijk proces‐verbaal worden de door de klant geuite grote en kleine voorbehouden
opgenomen.

Onder kleine voorbehouden wordt verstaan elk voorbehoud dat het gebruik van de
installatie niet verhindert. Indien de klant de werken onaanvaardbaar vindt ten gevolge van een
materiële tekortkoming aan deze overeenkomst, die enkel te wijten is aan Langewouters en het
gebruik van de werken onmogelijk maakt, zal de klant Langewouters hiervan binnen de 14
kalenderdagen schriftelijk op de hoogte stellen samen met de reden van niet‐aanvaarding.

Indien de klant niet reageert op de vraag van Langewouters om de oplevering te laten plaatsvinden, de
voorbehouden op te geven of geen reden opgeeft voor weigering zoals boven omschreven zal de
toestemming voor de oplevering of voor het lichten van de voorbehouden geacht worden gegeven te
zijn 14 kalenderdagen na de vraag voor oplevering door Langewouters aan de klant werd gestuurd. Als
de klant de installaties gebruikt, als de ‘as built’‐dossiers hem werden overhandigd, als hij
daadwerkelijk een installatie in bezit krijgt zonder voor ontvangst te hebben getekend, zelfs voorlopig,
of als de geuite voorbehouden klein zijn, wordt de oplevering zonder voorbehoud van de klant geacht
te hebben plaatsgevonden op de datum waarop de installatie in gebruik is genomen, het ‘as built’‐
dossier is overhandigd of de installatie in bezit is gekregen.

13. Bevoegde rechtbanken

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het
kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel worden beslecht door de rechtbanken van
Antwerpen, afdeling Turnhout.